/*----success message----*/


success message : You successfully read this important message.

/*----Alert message-----*/


Alert message : This alert needs your attention.
/*----Warning message-----*/


Warning message : Warning! Best check yo self.
/*----Error message-----*/

Error message : Oh snap! Change a few things up.
Buttons
Add the demo and download button.

Pre Code

 ... Your HTML (already escaped) put here ... 
 ... Your CSS put here ... 
 ... Your JavaScript put here ... 
 ... Your jQuery put here ... 
Spoiler

--- YOUR CONTENT GOES HERE ---

# HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT

Chú ý: Bạn phải đăng nhập tài khoản Google mới có thể bình luận.
_Cấm spam link dưới mọi hình thức
_Các liên kết sử dụng cú pháp: <a href='#'>Text hiển thị</a>
_Thay dấu # thành đường dẫn mà bạn muốn link tới.